Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassen van de Algemene Voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens ZeimenX Visuals

1.2 Door verlening van de opdracht aan ZeimenX Visuals verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van ZeimenX Visuals en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

1.3 Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk, wanneer dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen ZeimenX Visuals en een klant waarop ZeimenX Visuals deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Offerte
2.1 ZeimenX Visuals stelt offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor voorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. De offerte wordt samengesteld en de opdracht wordt helder omschreven.

2.2 offertes zijn vrijblijvend en maximaal één maand na offertedatum geldig, tenzij anders overeengekomen.

2.3 De klant dient een schriftelijk akkoord te geven op de offerte, middels een reply op de e-mail met het offerte aanbod.

2.4 Bij het accepteren van de offerte gaat de klant automatische akkoord met de algemene voorwaarden.

2.5 Na akkoord van de offerte kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.

2.6 Bij akkoord van de offerte zal ZeimenX Visuals de afgesproken datum en tijd van de opnames vrijhouden. Wanneer de klant na overeenkomen het evenement/ bruiloft verplaatst naar een andere datum of het evenement/ bruiloft wordt geannuleerd wordt er een vergoeding van 20% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht. Als de videograaf bij ZeimenX Visuals vrij is op de datum waarheen het evenement/ bruiloft verplaatst is, word de datum van opname kosteloos omgezet. Mocht het evenement/ bruiloft worden verplaatst of geannuleerd door overmacht, dan worden er geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 3: Werkzaamheden
3.1 ZeimenX Visuals verricht de volgende werkzaamheden voor de klant: Het vastleggen van momenten op video of foto zoals afgesproken. Het monteren of bewerken van de opgenomen beelden naar beste inzicht, hierbij rekening houdend met de wensen van de klant zoals afgesproken.

3.2 Het blijft echter een subjectief product en daarom kan de klant nooit als reden van niet betalen van de factuur opgeven dat het eindproduct niet volledig naar wens is. ZeimenX Visuals doet er alles aan om het product naar dienst af te leveren.

3.3 De klant biedt geen inzage in de niet geleverde beelden en ruwe bestanden, tenzij anders afgesproken. Mocht u achteraf nog interesse hebben en de ruwe bestanden kan dit tegen een meerprijs worden afgenomen.

Artikel 4: Recht op ontbinding
4.1 Annuleren voor een foto-/ videoshoot na de definitieve reservering, is alleen toegestaan met een geldige reden. Bij annulering moer de fotoshoot uiterlijk 48 uur van tevoren worden afgezegd, anders worden de volledige kosten in rekening gebracht wegens misgelopen inkomsten. Annulering kan enkel schriftelijk via de mail of WhatsApp worden doorgegeven. Onder geldige redenen voor afzegging vallen: Ziekte, overlijden van naasten e.d. Bij geen bewijs van geldige redenen wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

4.2 In geval van slecht weer (storm, onweer, hevige regenval) mag een shoot die buiten plaats zou vinden, worden afgezegd door ZeimenX Visuals. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de shoot besloten. In overleg zoeken we een passende oplossing. Het vastleggen van een bruiloft gaat door bij alle weeromstandigheden.

4.3 ZeimenX Visuals is ten alle rijden gerechtigd de dienstverlening te stoppen, wanneer er sprake is van respectloos of agressief gedrag.

4.4 De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer ZeimenX Visuals toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

4.5 ZeimenX Visuals heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien ZeimenX Visuals kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 5: Levering
5.1 Beelden worden naar eigen inzicht en stijl van ZeimenX Visuals gemonteerd. Na levering kunnen er twee correctierondes plaats vinden. Correcties dienen binnen 14 dagen na levering van de video doorgegeven te worden.

5.2 Mocht de klant nog niet tevreden zijn met het resultaat wordt er een meerprijs van €50 berekend per correctieronde.

5.3 De afgesproken levertijd kunnen nooit als bindend worden beschouwd. Eventuele uitloop van de levertijd geeft de klant niet het recht tot het annuleren van de opdracht of het eisen van een schadevergoeding. Uitloop zal altijd in overleg gaan met de klant.

5.4 Bij verzending van bestellingen per post of online is ZeimenX Visuals niet verantwoordelijk voor opgelopen schade tijdens de levering.

Artikel 6: Reiskosten
6.1 De reiskostenvergoeding bedraagt €0,25 per gereden kilometer vanaf Nunspeet

Artikel 7: Betaling

7.1 Voor het plaatsvinden van een opdracht van boven de €800 dient de klant een aanbetaling te betalen van 50% van de factuur. Het resterende bedrag dient na de oplevering binnen 14 dagen na factuurdatum overgemaakt te worden naar de door ZeimenX Visuals aangewezen bankrekening.

 

7.2 Mocht er achteraf een meerprijs berekend worden voor een extra correctieronde of rauw materiaal wordt dit gecommuniceerd naar de klant.

 

7.3 indien aannemelijk is dat ZeimenX Visuals hoger kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal ZeimenX Visuals dit na overleg met de klant doorrekenen aan de klant.

 

7.4 Bij het niet tijdig betalen van de factuur gelden de volgende termijnen en kosten:

1. Eerste herinnering: 14 dagen na verloop van de factuurdatum, er zijn geen extra kosten aan verbonden

2. Tweede herinnering: 30 dagen na verloop van de factuurdatum, er komt €15 administratie kosten en de wettelijk verplichte rente bij het factuurbedrag op

3. Derde herinnering: 35 dagen na verloop van de factuurdatum, er komt €15 administratie kosten en de wettelijk verplichte rente bij het factuurbedrag op

4. Indien de factuur na de derde herinnering niet wordt betaald binnen 7 dagen, schakelt ZeimenX Visuals een incassobureau in en worden de kosten verhaald op de klant.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 ZeimenX Visuals is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 

8.2 Indien ZeimenX Visuals aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 

8.3 ZeimenX Visuals is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derde.

 

Artikel 9: Auteursrechten

9.1 Naast het afgesproken doeleinde van de opdracht tussen ZeimenX Visuals en de klant, is het begrepen dat alle rechten met betrekking tot voorbeeld- en uiteindelijke werk van ZeimenX Visuals zijn. Deze beelden mogen niet zonder overleg met ZeimenX Visuals gedeeld worden met derde partijen of worden doorverkocht voor commerciële doeleinden.

 

9.2 Wanneer de klant het werkt van ZeimenX Visuals online publiceert, verbind de klant zich ertoe dat de foto/ video in oorspronkelijke vorm te bewaren. Het uitsnijden (croppen van het beeld) en beeldbewerking (filters toepassen) zijn niet toegestaan.

 

9.3. Bij het publiceren van de beelden door de klant, dient de klant altijd de naamsvermelding of verwijzing naar ZeimenX Visuals bij te voegen.

 

9.4 ZeimenX Visuals bewaart een reservekopie van de opdracht tot 2 jaar na oplevering datum.

 

Artikel 10: Portretrecht

10.1 De klant behoudt het portretrecht als hij/zij herkenbaar in beeld wordt gebracht. De klant zal vooraf aangeven of ZeimenX Visuals toestemming heeft om de gemaakte video te publiceren voor eigen promotiedoeleinden, waaronder: website, sociale media en drukwerk. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een contract.

 

Artikel 11: Geschillen

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ZeimenX Visuals partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

11.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling te beslechten.

 

Artikel 12: Wijzigingen algemene voorwaarden

12.1 ZeimenX Visuals is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

12.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 

12.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal ZeimenX Visuals zoveel mogelijk tijdig met de klant bespreken.

 

12.4 Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Opgesteld op 1 september 2023